-📢ประกาศจากวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ❌ปิดสถานศึกษาชั่วคราว ระยะที่ 4 ❌ตั้งแต่ 1-14 กันยายน 2564 ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน มติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ในการประชุมครั้งที่ 36/2564-