-📌วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ❌ปิดสถานศึกษาชั่วคราว❌ตั้งแต่ 14-31 กรกฎาคม 2564 ตามหนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ที่ ศธ 02108/ว1170 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 มติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ในการประชุมครั้งที่ 29/2564 ให้สถานและสถาบันกวดวิชาทุกแห่งในจังหวัดลำพูนปิดเป็นการชั่วคราว-