ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายชาตรี กลิ่นจันทร์
ครู คศ.2

หัวหน้างานพัสดุ

นายปฐมพงษ์ หงษ์ทอง
ครู คศ.1

หัวหน้างานทะเบียน

นายสุรชัย ตาปัน
ครูผู้ช่วย

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายณชนน ไทยที่
พนักงานราชการ

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสาวบุษราภรณ์ ญาณมงคลศิลป์
พนักงานราชการ

หัวหน้างานการเงินและงานการบัญชี

นางรังสินีย์ สมสุนันท์
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
นางสาวหัทยา จ๋าก๋าง
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นางสาวเกษราภรณ์ พงกาง
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
ว่าที่ ร.ต.หญิง ชนัญพัทธ์ ใจบัว
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
นางสาวธมลวรรณ บัวใจ
เจ้าหน้าที่งานบัญชี
น.ส.ชลีรัตน์ นันวนาทิพย์
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
นางสาวนิภาพร กอนใหม่
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
นายพิน ศรีวิชัย
พนักงานขับรถ
นายธณาวัฒน์ ดวงจิตต์
พนักงานขับรถ
นายสราวุธ พิพันเพียง
นักการภารโรง
นางสุธีพร ศรีสุภา
นักการภารโรง
นายขจร ปันดอน
นักการภารโรง
นายโชคธนวัฒน์ ต้นเงินตรา
นักการภารโรง
นายวิชิต ตันสุหัส
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย