ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายวัชระ มหาวรรณ
ครูผู้ช่วย

หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางสาวกุญธิญา หนูเนียม
พนักงานราชการ

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

นายไชยวัฒน์ มณีรัตน์
พนักงานราชการ

หัวหน้างานความร่วมมือ

นายชินวัฒน์ ไชยศรีสวัสดิ์
พนักงานราชการ

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวเปรมฤทัย หมื่นยอง
พนักงานราชการ

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวนารีรัตน์ ชวดพงษ์
ครูพิเศษสอน

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวปัทมาวรรณ วงศขัติ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ