ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายนัฐพล สมนา
ครูผู้ช่วย

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางภัทรศยา เทพศาสตรา
ครูผู้ช่วย

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายวิทยา วังแวว
พนักงานราชการ

หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายชัชวาล ใจจักร์คำ
พนักงานราชการ

หัวหน้างานปกครอง

นางสาวศศิธร นันตากาศ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ
นางสาวนันท์ลินี วงศ์สุวรรณ์
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ
นางสาวศศิรดา ปันกาศ
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา