ฝ่ายวิชาการ
นางปุญณิศา ดอกแก้ว
ครู คศ.2

หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นายธนทัต ดุจจานุทัศน์
ครู คศ.2

หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวฉลอง จันทร์คง
ครู คศ.1

หัวหน้าแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

นายศราวุธ มณีขัติย์
ครูผู้ช่วย

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นางสาวจันทิมา รัตนเศียร
ครูผู้ช่วย

หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายรณชัย สุนันตา
ครูผู้ช่วย

หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นายสุทธิพงศ์ ขัดเรือน
ครูผู้ช่วย

หัวหน้างานอาชีวศึกษาและระบบทิวภาคี

นางสาววรพร นามเทพ
พนักงานราชการ

หัวหน้าโครงการ กสศ.

นายวีระยุทธ อินต๊ะยศ
พนักงานราชการ

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นายรณชัย เจสะวะ
พนักงานราชการ

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นายวีรวิทย์ วงศ์ศรีคำไชย
พนักงานราชการ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

นายดนัย กันธาทรัพย์
พนักงานราชการ

หัวหน้าโครงการพระดาบสฯ

นางสาวกีรติกาญจน์ ทาตาล
พนักงานราชการ

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางศิลาวรรณ กาวารี
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางสาวฐิติพร ต๊ะดอก
เจ้าหน้าที่วัดผลและประเมินผล