แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
นายศราวุธ มณีขัติย์
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
นายสุทธิพงศ์ ขัดเรือน
ครูผู้ช่วย