แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
นางปุญณิศา ดอกแก้ว
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ว่าที่ ร.ต. ยนตรการ จินะคำปา
ครูผู้ช่วย
นางภัทรศยา เทพศาสตรา
ครูผู้ช่วย
นางสาวนันทภรณ์ ใจประสิทธิ์
ครูพิเศษสอน