แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
นางสาวฉลอง จันทร์คง
หัวหน้าแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
นายสุรชัย ตาปัน
ครูผู้ช่วย
นางสาวกิตติมา นามหนองอ้อ
ครูพิเศษสอน