แผนกวิชาการโรงแรม
นางสาวจันทิมา รัตนเศรียร
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม