บุคลากร

นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
นายเชิดวงศ์ ดอกแก้ว
รองผู้อำนวยการ
นางพิมพ์ พิมพ์ชนกธาดา
รองผู้อำนวยการ
นางปุญณิศา ดอกแก้ว
ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ